Từ khóa: Trạng thái:
Từ năm: Đến năm:
Loại sốc:

Danh sách các yêu cầu Dự báo

STTCác Chỉ tiêu dự báoTừ nămĐến nămNgày yêu cầuTrạng tháiThao tác
1 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước về công nghiệp (%); Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước về xây dựng (%); Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước về dịch vụ phi tài chính (%); Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước về dịch vụ tài chính (%); Tỷ trọng nông nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước (*) (%); Tỷ trọng công nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước (*) (%)2013201729/07/2019Đang xử lý
2 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước về công nghiệp (%); Tốc độ tăng nhập khẩu (%); Tỷ trọng tiêu dùng hộ gia đình/tổng tiêu dùng (%)2013201716/12/2016Đã xử lý
3 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (%); Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước về nông nghiệp (%); Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước về công nghiệp (%); Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước về xây dựng (%); Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước về dịch vụ phi tài chính (%); Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước về dịch vụ tài chính (%); Tỷ trọng nông nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước (*) (%); Tỷ trọng công nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước (*) (%); Tỷ trọng xây dựng trong tổng sản phẩm trong nước (*) (%); Tỷ trọng dịch vụ phi tài chính trong tổng sản phẩm trong nước (*) (%); Tỷ trọng dịch vụ tài chính trong tổng sản phẩm trong nước (*) (%); Giá trị xuất khẩu (*) (nghìn tỷ đồng); Tốc độ tăng xuất khẩu (%); Giá trị nhập khẩu (*) (nghìn tỷ đồng); Tốc độ tăng nhập khẩu (%); Cán cân thương mại (*) (%, tỷ lệ giữa cán cân thương mại với giá trị nhập khẩu trong kỳ); Tốc độ tăng tổng đầu tư (%); Tốc độ tăng đầu tư chính phủ (%); Tốc độ tăng đầu tư sản xuất (%); Tỷ lệ tăng chỉ số giá tiêu dùng (Cùng kỳ năm trước = 100); Tỷ lệ giảm phát Tổng sản phẩm trong nước (%); Tốc độ tăng tổng tiêu dùng (%); Tỷ trọng tiêu dùng hộ gia đình/tổng tiêu dùng (%); Tỷ lệ thất nghiệp (%)2013201708/12/2016Đã xử lý
4 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (%); Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước về nông nghiệp (%); Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước về công nghiệp (%); Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước về xây dựng (%); Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước về dịch vụ phi tài chính (%); Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước về dịch vụ tài chính (%); Tỷ trọng nông nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước (*) (%); Tỷ trọng công nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước (*) (%); Tỷ trọng xây dựng trong tổng sản phẩm trong nước (*) (%); Tỷ trọng dịch vụ phi tài chính trong tổng sản phẩm trong nước (*) (%); Tỷ trọng dịch vụ tài chính trong tổng sản phẩm trong nước (*) (%); Giá trị xuất khẩu (*) (nghìn tỷ đồng); Tốc độ tăng xuất khẩu (%); Giá trị nhập khẩu (*) (nghìn tỷ đồng); Tốc độ tăng nhập khẩu (%); Cán cân thương mại (*) (%, tỷ lệ giữa cán cân thương mại với giá trị nhập khẩu trong kỳ); Tốc độ tăng tổng đầu tư (%); Tốc độ tăng đầu tư chính phủ (%); Tốc độ tăng đầu tư sản xuất (%); Tỷ lệ tăng chỉ số giá tiêu dùng (Cùng kỳ năm trước = 100); Tỷ lệ giảm phát Tổng sản phẩm trong nước (%); Tốc độ tăng tổng tiêu dùng (%); Tốc độ tăng tiêu dùng hộ gia đình (%); Tốc độ tăng tiêu dùng chính phủ (%); Tỷ trọng tiêu dùng hộ gia đình/tổng tiêu dùng (%); Tỷ lệ tăng dân số (%); Tốc độ tăng lực lượng lao động tiềm năng (%); Tốc độ tăng tổng số lao động (%); Tỷ lệ thất nghiệp (%); Năng suất lao động (%); Tốc độ tăng tỷ giá (%); Tốc độ tăng mức độ cung tiền (M2) (%); Tỷ lệ tín dụng cho doanh nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước (%)2013201708/12/2016Đã xử lý

Danh sách các yêu cầu Phân tích chính sách


STTCác Chỉ tiêu phân tíchLoại sốcTừ nămĐến nămNgày yêu cầuTrạng tháiThao tác
1 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (%); Tốc độ tăng cầu cuối cùng (%); Tốc độ tăng vốn đầu tư sản xuất (%); Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư (%); Tốc độ tăng tiêu dùng hộ gia đình (%); Tốc độ tăng nhập khẩu (%); Tốc độ tăng xuất khẩu (%); Tỷ lệ tăng chỉ số giá tiêu dùng (cùng kỳ năm trước = 100)Tỷ giá2013201517/04/2017Đã xử lý
2 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (%); Tốc độ tăng cầu cuối cùng (%); Tốc độ tăng vốn đầu tư sản xuất (%); Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư (%); Tốc độ tăng tiêu dùng hộ gia đình (%); Tốc độ tăng nhập khẩu (%); Tốc độ tăng xuất khẩu (%); Tỷ lệ tăng chỉ số giá tiêu dùng (cùng kỳ năm trước = 100)Tỷ giá2013201517/04/2017Đã xử lý
3 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (%); Tốc độ tăng cầu cuối cùng (%); Tốc độ tăng vốn đầu tư sản xuất (%); Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư (%); Tốc độ tăng tiêu dùng hộ gia đình (%); Tốc độ tăng nhập khẩu (%); Tốc độ tăng xuất khẩu (%); Tỷ lệ xuất khẩu/nhập khẩu (%); Tốc độ tăng năng lực sản xuất (%); Tỷ lệ sử dụng (*) (%); Tỷ lệ tăng chỉ số giá tiêu dùng (cùng kỳ năm trước = 100); Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước ngành Nông nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước (%); Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước ngành Công nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước (%); Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước ngành Xây dựng trong tổng sản phẩm trong nước (%); Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước ngành dịch vụ phi tài chính trong tổng sản phẩm trong nước (%); Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước ngành dịch vụ tài chính trong tổng sản phẩm trong nước (%)Tỷ giá2013201517/04/2017Đã xử lý
4 Tốc độ tăng xuất khẩu (%)Đầu tư trực tiếp của nước ngoài2013201316/12/2016Đã xử lý
5 Tốc độ tăng vốn đầu tư sản xuất (%); Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư (%); Tốc độ tăng tiêu dùng hộ gia đình (%); Tốc độ tăng nhập khẩu (%); Tốc độ tăng xuất khẩu (%); Tỷ lệ xuất khẩu/nhập khẩu (%); Tốc độ tăng năng lực sản xuất (%); Tỷ lệ sử dụng (*) (%); Tỷ lệ giảm phát Tổng sản phẩm trong nước (%); Tỷ lệ giảm phát xuất khẩu (%); Giảm phát năng lực cạnh tranh xuất khẩu (%); Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước ngành Công nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước (%); Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước ngành Xây dựng trong tổng sản phẩm trong nước (%); Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước ngành dịch vụ tài chính trong tổng sản phẩm trong nước (%)Các loại thuế gián thu khác2013201708/12/2016Đã xử lý
6 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (%); Tốc độ tăng cầu cuối cùng (%); Tốc độ tăng vốn đầu tư sản xuất (%); Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư (%); Tốc độ tăng tiêu dùng hộ gia đình (%); Tốc độ tăng nhập khẩu (%); Tốc độ tăng xuất khẩu (%); Tỷ lệ xuất khẩu/nhập khẩu (%); Tốc độ tăng năng lực sản xuất (%); Tỷ lệ sử dụng (*) (%); Tỷ lệ giảm phát Tổng sản phẩm trong nước (%); Tỷ lệ giảm phát xuất khẩu (%); Tỷ lệ giảm phát nhập khẩu (%); Tỷ lệ tăng chỉ số giá tiêu dùng (cùng kỳ năm trước = 100); Giảm phát mức tăng lương (%); Giảm phát năng lực cạnh tranh xuất khẩu (%); Giảm phát năng lực cạnh tranh nhập khẩu (%); Tốc độ tăng lao động trong doanh nghiệp (%); Tốc độ tăng tổng lao động (%); Tỷ lệ thất nghiệp (*) (%); Tỷ lệ lợi nhuận biên trong doanh nghiệp (*) (%); Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước ngành Nông nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước (%); Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước ngành Công nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước (%); Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước ngành Xây dựng trong tổng sản phẩm trong nước (%); Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước ngành dịch vụ phi tài chính trong tổng sản phẩm trong nước (%); Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước ngành dịch vụ tài chính trong tổng sản phẩm trong nước (%)Cầu chính phủ2013201708/12/2016Đã xử lý

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế-xã hội Quốc gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Trưởng ban biên tập: PGĐ. Tạ Đình Xuyên
Địa chỉ: Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT - MPI Building Ngõ 8B, Phố Tôn Thất Thuyết,Q. Cầu Giấy,  Hà Nội.
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap.ttdb@gmail.com