HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM PHÂN TÍCH, DỰ BÁO KT-XH

TRUNG VÀ DÀI HẠN

 

1.                 Đăng nhập vào Phần mềm phân tích dự báo KT-XH trung và dài hạn

Từ cổng thông tin, kích hoạt vào biểu tượng của phần mềm phân tích dự báo KT-XH trung và dài hạn (Địa chỉ vào phần mềm: ptdb.ncif.gov.vn)

Hệ thống hiển thị giao diện chương tŕnh cho phép NSD bắt đầu thao tác các chức năng. Màn h́nh ban đầu giới thiệu về phần mềm phân tích dự báo KT-XH trung và dài hạn:

 

Từ đây, mọi người đă bắt đầu có thể sử dụng các chức năng của phần mềm để đáp ứng các yêu cầu chung nhất về phân tích và dự báo cho trung và dài hạn.

 

 

 

2.                 Sử dụng chức năng Đăng nhập trong phần mềm

Chức năng này chỉ áp dụng đối với NSD đă có tài khoản để đặng nhập. C̣n NSD không có tài khoản th́ chỉ cần vào bước như ở Mục 1. là có thể thực hiện các yêu cầu của ḿnh.

Từ giao diện như ở phần trên, NSD vào chức năng:  để có thể thực hiện được những yêu cầu sâu hơn trong hệ thống.

Cửa sổ đăng nhập hệ thống hiện ra:

Tại màn h́nh đăng nhập này:

Bước 1: nhập liệu vào ô text Tên đăng nhập

Bước 2: nhập liệu vào ô mật khẩu

Bước 3: Ấn nút Đăng nhập hoặc enter

Nếu nhấn vào chức năng  mà chưa nhập các thông tin: Tên đăng nhập th́ hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo Tên đăng nhập không được để trống!”,

Cũng tương tự với việc không nhập Mật khẩu.

Đăng nhập thành công. Hệ thống hiển thị giao diện chương tŕnh cho phép NSD thực hiện các chức năng theo vai tṛ của người sử dụng

 

3.                 Chức năng truy vấn dữ liệu:

Tại màn h́nh của giao diện phần mềm: Vào chức năng   hệ thống sẽ mở ra bảng dữ liệu lưu trữ cho toàn bộ các chỉ tiêu mà NSD này được người Quản trị cho phép. 

 

 

Trong trường hợp NSD chỉ muốn chọn hiển thị một số chỉ tiêu và những khoảng thời gian mà ḿnh quan tâm th́: Tại phần  NSD nhấn vào  khi đó sẽ hiển thị bảng chọn với các chỉ tiêu:


NSD sẽ đánh dấu vào các chỉ tiêu cần hiển thị và nhấn  không chấp nhập nhấn

Chọn năm hiển thị: Tại  NSD nhấn vào  khi đó bảng các năm hiện ra:

NSD sẽ đánh dấu vào các năm cần hiển thị và nhấn , nếu không chấp nhập nhấn

 

Khi đó Hệ thống hiển thị giao diện bảng các dữ liệu được chọn và phía dưới tương ứng là đồ thị của các dữ liệu này:

 

4.                 Người Quản trị (Admin) vào chức năng Quản lư danh mục

Người Admin với quyền hạn của ḿnh được truy cập vào chức năng:

Hệ thống hiển thị giao diện chương tŕnh cho phép Admin có thể xác định các yếu tố và chức năng:

o   Danh mục chỉ tiêu:

§  Danh mục chỉ tiêu dự báo: Xác lập lại danh sách các chỉ tiêu để NSD được dùng cho dự báo.

§  Danh mục chỉ tiêu phân tích: Xác lập lại danh sách các chỉ tiêu để NSD được dùng trong phân tích tác động của chính sách.

o   Danh mục giá trị đầu vào: danh sách các  yếu tố ngoại sinh tác động đến dự báo.

o   Danh mục phân tích chính sách: danh sách các yêu tố sốc tác động để đánh giá tác động của chính sách.

o   Upload dữ liệu đầu vào: Chọn tải file dữ liệu đầu vào mới đă có từ ngoài vào trong hệ thống.

o   Banner & Footer: Chọn tải các files Banner đă được thiết kế sẵn từ ngoài chuyển vào thay thế cho Banner hoặc biện tập, chỉnh sửa lại Footer của phần mềm.

 

a. Chức năng người Admin truy cập vào phần Danh mục chỉ tiêu:

Người Quản trị (Admin) vào chức năng

Hệ thống sẽ mở ra:

Cho phép xác định lại 2 loại danh mục:

§  Danh mục chỉ tiêu dự báo

§  Danh mục chỉ tiêu phân tích

 

a.1. Vào chức năng Danh mục chỉ tiêu dự báo: Hệ thống sẽ hiển thị bảng toàn bộ danh sách các chỉ tiêu, cho phép Admin đánh dấu lựa chọn:

 

 Trong đó: Hiển thị cho người dùng với mỗi chỉ tiêu sẽ gồm 2 phần đánh dấu chọn hoặc bỏ:

-         Có tài khoản: để đánh dấu chọn hoặc bỏ chỉ tiêu được sử dụng đối với nhóm NSD có tài khoản.

-         Không có tài khoản: để đánh dấu chọn hoặc bỏ chỉ tiêu được sử dụng đối với nhóm NSD không có tài khoản.

Những chỉ tiêu nào được đánh dấu sẽ được hệ thống xác định để cho phép NSD tương ứng có thể chọn khi làm dự báo.

NSD có thể đánh dấu hoặc bỏ ở  để đánh dấu chọn tất cả hoặc bỏ tất cả.

Sau xác định xong, Admin dùng chức năng  để lưu lại kết quả đă xác định.

a.2. Vào chức năng Danh mục chỉ tiêu phân tích:

Admin vào chức năng  

Trong đó:

Hiển thị cho người dùng với mỗi chỉ tiêu sẽ gồm 2 phần đánh dấu chọn hoặc bỏ:

-         Có tài khoản: để đánh dấu chọn hoặc bỏ chỉ tiêu được sử dụng đối với nhóm NSD có tài khoản.

-         Không có tài khoản: để đánh dấu chọn hoặc bỏ chỉ tiêu được sử dụng đối với nhóm NSD không có tài khoản.

Những chỉ tiêu nào được đánh dấu sẽ được hệ thống xác định để cho phép NSD tương ứng có thể chọn khi làm phân tích chính sách.

NSD có thể đánh dấu hoặc bỏ ở  để đánh dấu chọn tất cả hoặc bỏ tất cả.

Sau xác định xong, Admin dùng chức năng  để lưu lại kết quả đă xác định.

b. Chức năng người Admin truy cập vào phần Danh mục giá trị đầu vào:

 

Ở đây, giá trị đầu vào (là giá trị của yếu tố ngoại sinh) sẽ được xác định chung cho cả hai nhóm NSD có tài khoản và không có tài khoản.

Những yếu tố nào được đánh dấu sẽ được hệ thống xác định để cho phép hiển thị gí trị của chúng và NSD có tài khoản có thể được phép thay đổi lại giá trị của các yêu tố này khi làm dự báo.

NSD có thể đánh dấu hoặc bỏ ở ô  để đánh dấu chọn tất cả hoặc bỏ tất cả.

 

Sau xác định xong, Admin dùng chức năng  để lưu lại kết quả đă xác định.

c. Chức năng người Admin truy cập vào phần Danh mục phân tích chính sách:

Ở đây, danh mục phân tích chính sách (các sốc) sẽ được xác định chung cho cả hai nhóm NSD có tài khoản và không có tài khoản.

Những yếu tố sốc nào được đánh dấu trong cột “Hiển thị” sẽ được hệ thống xác định để cho phép hiển thị gía trị của các thành tố bên trong của nó khi NSD chọn sốc. NSD có tài khoản có thể được phép thay đổi lại giá trị của các thành tố này khi làm phân tích.

NSD có thể đánh dấu hoặc bỏ ở ô  để đánh dấu chọn tất cả hoặc bỏ tất cả.

Sau xác định xong, Admin dùng chức năng  để lưu lại kết quả đă xác định.

 

 

d. Chức năng người Admin Upload dữ liệu đầu vào:

Trong đó:

-         Người Admin chọn file dữ liệu sẽ nhập vào hệ thống bằng cách nhấn  hệ thống sẽ mở ra cho phép xác định file (tên, nơi để) cụ thể.

-         Sau khi đă chọn file, người sử dụng chọn  để tải file đă xác định vào hệ thống. Việc tải chỉ thực hiện khi hệ thống kiểm tra đảm bảo tính đúng đắn của file dữ liệu này, nếu không đảm bảo hệ thống sẽ ra thông báo và không thực hiện.

-         Mỗi lần thực hiện Upload thành công th́ sẽ được ghi lại nhật kư thành một ḍng với các thông tin liên quan ở bảng phía dưới. NSD có thể tải về file đă được đưa vào hệ thống tại của một thời điểm đă lưu trong bảng bằng cách nhấn  tương ứng trong cột “Tải về” của bảng.

 

e. Chức năng người Admin thay đổi lại Banner và Footer cho phần mềm:

Người dùng Admin vào chức năng , khi đó hệ thống sẽ mở ra:

Trong đó:

-         NSD chọn file ảnh banner đă được tạo sẵn bên ngoài bảng cách nhấn   hệ thống sẽ mở ra cho phép xác định file (tên, nơi để) cụ thể.

-         Sau khi đă chọn file, người sử dụng chọn  để tải file đă xác định vào thay banner cũ của phần mềm. Việc tải chỉ thực hiện khi hệ thống kiểm tra đảm bảo tính đúng đắn của file, nếu không đảm bảo hệ thống sẽ ra thông báo và không thực hiện.

-         C̣n đối với phần Footer th́ hệ thống có mở ra cửa sổ phía dưới cho phép NSD có thể biên tập, chỉnh sửa lại nội dung, font chữ,… như soạn một văn bản dạng text. Sau khi đă chỉnh sửa xong Footer, người sử dụng chọn  để lưu lại nội dung đă xác định vào thay Footer cũ của phần mềm.

5.                 Dự báo kinh tế - xă hội

Bước 1: Truy cập vào chức năng   khi đó trên màn h́nh sẽ tự động chuyển sang hiển thị ngay vào chức năng: Xác định điều kiện cho dự báo

 

 

Cho phép NSD xác định các điều kiện để dự báo như:

·        Khoảng thời gian dự báo (từ năm… đến năm…), trong đó:

o   Từ năm được chọn trong khoảng thời gian từ năm kế tiếp của năm có số liệu lưu trữ đến năm hiện tại.

o   Đến năm là giá trị nhỏ hơn hoặc bằng Từ năm + 4.

·        Bên cạnh đó hiển thị các giá trị đầu vào ngầm định cho dự báo

C̣n chức năng  không cho phép đối với NSD không có tài khoản và có thông báo , họ chỉ được tổng hợp dự báo với các giá trị đầu vào mà hệ thống đă ngầm định.

Đối với NSD có tài khoản khi kích hoạt  th́ hệ thống cho phép NSD xem giá trị của các yếu tố ngoại sinh mà Hệ thống đang ngầm định, đồng thời cho phép NSD có thể thay đổi lại chúng (chỉ được nằm trong khoảng đă hướng dẫn, ngược lại hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo).

Chức năng  nhằm để người Quản trị tạo lưu kết quả dự báo dùng chung (chức năng này chỉ cho phép nếu có quyền Admin).

 

Bước 2: Chọn các chỉ tiêu kinh tế xă hội cần dự báo: Sau khi NSD đă xác định xong các điều kiện cho dự báo th́ chuyển sang chức năng

 

Bước 3: thực hiện dự báo

Sau khi NSD đă xác định xong các điều kiện cho dự báo, sẽ thực hiện tổng hợp kết quả dự báo bằng chức năng  theo đó:

-         Đối với NSD không có tài khoản th́ Hệ thống sẽ đưa ngay ra kết quả hiển thị trong phần

Trong đó:

·        Kết quả dự báo hiển thị theo năm từ nhở đến lớn

·        Dùng  để chọn thời điểm hiển thị số liệu quá khứ, giữa khối số liệu quá khứ và số liệu dự báo có màu khác nhau.

 

-         Đối với NSD có tài khoản th́: Nếu hệ thống tính ra kết quả ngay th́ nó cũng được hiển thị như đối với NSD không có tài khoản (như ở trên). Nếu việc tính toán nhiều, phức tạp th́ sẽ có độ trễ, khi đó Hệ thống sẽ đưa ra thông báo:

Nhấn  để Hệ thống tự động  chuyển sang màn h́nh kết quả dự báo

Hệ thống tự động sang “Kết quả thực hiện dự báo – phân tích chính sách” và NSD sẽ t́m kết quả theo yêu cầu của ḿnh đưa ra trong bảng Danh sách các yêu cầu dự báo.

 

Trong danh sách các yêu cầu dự báo, đối với các yêu cầu mà trạng thái là “Đang xử lư”, NSD có thể:

·        Thao tác  để loại bỏ yêu cầu này

·        Refresh (F5)  để lấy được trạng thái cuối cùng của yêu cầu.

·        Đối với các yêu cầu mà trạng thái là “Đă xử lư” tức hệ thống đă thực hiện xong việc tính toán tổng hợp, NSD có thể thực hiện thao tác  để xem kết quả dự báo.

 

Bước 4: Xem kết quả dự báo

Nếu kết quả được hệ thống đưa ra ngay trong phần  th́ không phải thao tác qua Bước 4 này.

Bước này chỉ phải làm khi kết quả được chuyển và lấy ra trong phần

Đối với các yêu cầu mà trạng thái là “Đă xử lư” tức hệ thống đă thực hiện xong việc tính toán tổng hợp, NSD có thể thao tác  để xem kết quả dự báo.  Trong đó, phần trên là kết quả hiển thị dạng bảng, c̣n phần dưới hiển thị dưới dạng đồ thị.

 

Với kết quả dự báo ở trên NSD có thể chọn một trong các chức năng:

để  kết xuất kết quả dự báo trong bảng ra các file dạng Word, Excel hay PDF tương ứng. Sau khi tạo file để kết xuất th́ hệ thống sẽ yêu cầu NSD khai báo tên và nơi cất của file được tạo, tiếp đó chọn vào SAVE, nếu không muốn lưu th́ bỏ qua.

Với phần hiển thị dưới dạng đồ thị:

·        NSD có thể lựa chọn kiểu biểu đồ sẽ được hiển thị:

 

·        NSD có thể chọn xác định chiều rộng, chiều cao cho biểu đồ sẽ được hiển thị.

·        Phần Ghi chú: nhằm chú thích tên chỉ tiêu tương ứng được mô tả trong đồ thị.

 

6.                 Phân tích các tác động chính sách

Bước 1: Truy cập vào chức năng  màn h́nh tự động chuyển sang cửa sổ “Chọn loại phân tích chính sách”:

NSD nhấn vào  để mở ra bảng chọn, cho phép chọn một loại sốc chính sách dùng làm yếu tố tác động để phân tích:

Sau đó nhấn  để chấp nhận hoặc nhấn  để bỏ qua việc chọn này.

Bước 2: xác định các tác động

Khi  thực hiện nhấn  ở trên, Hệ thống sẽ tự động chuyển sang  cho phép NSD xác định các điều kiện để phân tích:

·        Khoảng thời gian dự báo (từ năm… đến năm…), trong đó:

o   Từ năm: Cho phép NSD được chọn trong khoảng thời gian từ năm kế tiếp của năm có số liệu lưu trữ đến năm hiện tại.

o   Đến năm: Cho phép NSD chọn là giá trị nhỏ hơn hoặc bằng Từ năm + 4.

·        C̣n với chức năng:

 hệ thống không cho phép NSD không có tài khoản kích hoạt. Với NSD có tài khoản, đă được quản lư và cấp quyền th́ hệ thống cho phép kích hoạt nếu họ muốn.

Khi đánh dấu vào ô:

  hệ thống cho phép NSD xem giá trị của các yếu tố tác động đă chọn mà Hệ thống đang ngầm định và cho phép NSD có thể thay đổi lại chúng cho từng năm của khoảng phân tích đă chọn (chỉ được nằm trong khoảng cho phép, ngược lại hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo).

 Hệ thống cho phép NSD xem giá trị của các yếu tố tác động đă chọn mà Hệ thống đang ngầm định cho từng năm trong khoảng cần dự báo và cho phép NSD có thể thay đổi lại chúng (chỉ được nằm trong khoảng cho phép, ngược lại hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo).

Chức năng chỉ cho phép đối với người Quản trị (nếu có quyền Admin).

Bước 3: Chọn chỉ tiêu phân tích

Sau khi NSD chọn một loại sốc chính sách sẽ dùng làm yếu tố tác động để phân tích ở bước trên th́ hệ thống sẽ tự động chuyển sang chức năng

 

NSD chọn xác định các chỉ tiêu cần phân tích đánh giá ở cửa sổ bên trái và nhấn  để đưa sang cửa sổ bên phải.

Muốn bỏ đi chỉ tiêu đă lựa chọn ở cửa sổ bên phải th́ bôi xác định vào chỉ tiêu đó và nhấn vào  để loại bỏ.

Bước 4: Thực hiện phân tích

Sau cùng NSD chọn chức năng:  để yêu cầu Hệ thống thực hiện tổng hợp yêu cầu phân tích đă lựa chọn. Khi đó:

-         Đối với NSD không có tài khoản th́ hệ thống sẽ đưa ra ngay kết quả ở phần  

-         Đối với NSD có tài khoản, nếu hệ thống tính ra kết quả ngày th́ cũng đưa ngay ra  tương tự như trên. Nếu việc tính toán phức tạp, có độ trễ th́ Hệ thống sẽ xử lư và đưa ra thông báo:

Nhấn  để chuyển sang màn h́nh Kết quả thực hiện dự báo - phân tích chính sách và lấy kết quả thực hiện theo yêu cầu của ḿnh trong bảng Danh sách các yêu cầu phân tích chính sách:

 

Đối với các yêu cầu mà trạng thái là “Đang xử lư” tức hệ thống đang tính toán tổng hợp, NSD có thể: 

-         Thao tác  để loại bỏ yêu cầu này

-         Refresh (F5) để chuyển sang trạng thái “Đă xử lư”

Bước 5: Xem kết quả phân tích

Đối với các yêu cầu mà trạng thái là “Đă xử lư” tức hệ thống đă thực hiện xong việc tính toán tổng hợp, NSD có thể thao tác  để xem kết quả phân tích. Khi đó hệ thống hiển thị ra kết quả tương ứng trong phần “Kết quả phân tích”:

Trong đó: với mỗi chỉ tiêu được phân tích th́ tại mỗi quư sẽ gồm 2 giá trị:

-         Giá trị dự báo theo kịch bản cơ sở

-         % thay đổi do tác động của sốc

Với kết quả dự báo ở trên NSD có thể chọn một trong các chức năng:

 để  kết xuất kết quả dự báo trong bảng ra các file dạng Word, Excel hay PDF tương ứng. Sau khi tạo file để kết xuất th́ hệ thống sẽ yêu cầu NSD khai báo tên và nơi cất của file được tạo, tiếp đó chọn vào SAVE, nếu không muốn lưu th́ bỏ qua.

Với phần hiển thị dưới dạng đồ thị:

·        NSD có thể lựa chọn kiểu biểu đồ sẽ được hiển thị:

·        NSD có thể chọn xác định chiều rộng, chiều cao cho biểu đồ sẽ được hiển thị.

·        Phần Ghi chú: nhằm chú thích tên chỉ tiêu tương ứng được mô tả trong đồ thị.

 

7.                 Tra cứu Kết quả thực hiện dự báo – phân tích chính sách

Chức năng: “Kết quả thực hiện dự báo – phân tích chính sách”.

Cho phép NSD tra cứu các kết quả thực hiện dự báo và phân tích chính sách đă được thực hiện trong hệ thống. Người sử dụng là  Admin và người của trung tâm dự báo chỉ xem được kết quả do ḿnh tạo ra.

Ban đầu hệ thống hiển thị toàn bộ các yêu cầu đă thực hiện trong hai bảng:

o   Danh sách các kết quả dự báo

o   Danh sách các yêu cầu phân tích chính sách.

Muốn xem kết quả của yêu cầu nào trong bảng th́ NSD sẽ nhấn  tương ứng ở cột “Thao tác” trong bảng.

 

Muốn lọc các yêu cầu mong muốn th́ NSD đưa vào các điều kiện t́m kiếm như sau:

-         Tên chỉ tiêu:

-         Trạng thái: đă/đang xử lư hay Tất cả

-         Loại sốc

-         Khoảng thời gian lấy kết quả tổng hợp: Từ năm ….đến năm.

Thực hiện  để lọc được kết quả cần tra cứu.